คุณครูลิลลี่ติวฟรี !!! “วันสุกดิบ”

 • ติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ รร.พินนาเคิล สยามสแควร์ ซ.๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 • นักเรียนที่เรียนครบ ๔ คอร์ส
  แสดงบัตรเรียนทั้ง ๔ คอร์ส (ต.อ.๑ , ต.อ.๒ , โค้งฯ , เก็ง)
  รับสิทธิ์ได้ในวันที่ ๒๐-๒๑ มี.ค.๖๐
 • ผู้มีบัตรเรียนไม่ครบ ๔ คอร์ส
  รับสิทธิ์ได้ในวันที่ ๒๒-๒๖ มี.ค.๖๐
 • พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • รอบที่ ๑ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. (ห้องสด)
 • รอบที่ ๒ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ห้องDVD)
 • รอบที่ ๓ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. (ห้องสด)
 • รอบที่ ๔ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๘.๐๐-๙.๓๐ น. (รอบDVD)
 • กรุณาตัดสินใจเลือกรอบก่อนมารับบัตร
  เนื่องจากรับบัตรแล้วขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและย้ายรอบค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *