คืนหมาหอน ๓๑ มี.ค. ๖๑

* สด ๘:๐๐ – ๐๙:๐๐ น.
– DVD ๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.
* สด ๑๑:๐๐ – ๑๒:๐๐ น.
– DVD ๑๒:๑๕ – ๑๓:๑๕ น.
* สด ๑๓:๓๐ – ๑๔:๓๐ น.
– DVD ๑๔:๔๕ – ๑๕:๔๕ น.

วิธีการรับบัตร

ใช้บัตรเรียนทั้ง ๔ คอร์ส
(ต.อ.๑, ต.อ.๒, โค้ง , เก็ง)

มาติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่
รร.พินนาเคิล สยามสแควร์ ซ.๕

แสดงหลักฐานเรียนครบ ๔ คอร์ส
(ต.อ.๑ , ต.อ.๒ , โค้ง , เก็ง)
รับสิทธิ์ได้ในวันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๖๑
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.

นักเรียนที่มีบัตรไม่ครบ ๔ คอร์ส
(ต.อ.๑ , ต.อ.๒ , โค้ง , เก็ง)
นำหลักฐานมารับบัตรในวันที่ ๑๘-๒๔ มี.ค. ๖๑
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สอบถาม 02-252-0110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *