ครอบครัวโรจนทรัพย์ ได้ร่วมถวายบ้านพุฒมณฑา

ครอบครัวโรจนทรัพย์
ได้ร่วมถวายบ้านพุฒมณฑา
ให้เป็นบ้านปฏิบัติธรรมสำหรับ
อุบาสิกาตามดำริของหลวงพ่อสุมโน ภิกขุ
ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุการ
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.